FOUNDERS

Prof. Sadanand Varde
Prof. Sadanand VardeFounder
Vivek Pandit
Vivek PanditFounder

Executive Members

Mr. Pravin Vishnu Mahajan
Mr. Pravin Vishnu MahajanChairman
Mr. Ashish Dinesh Kulkarni
Mr. Ashish Dinesh KulkarniVice Chairman
Mr. Santosh Yadav Patil
Mr. Santosh Yadav PatilChairperson
Dr. Ashish Surendra Bhosle
Dr. Ashish Surendra BhosleSecretary
Mrs. Varsha Hemant Shetye
Mrs. Varsha Hemant ShetyeTreasurer
Mr. Vishal Yashwant Vasu
Mr. Vishal Yashwant VasuMember
Ms. Mercianna Francis Lopez
Ms. Mercianna Francis LopezMember
Mr. Ramkrishnan Swaminathan Iyer
Mr. Ramkrishnan Swaminathan IyerMember
Mr. Vivek Raghunath Pandit
Mr. Vivek Raghunath PanditMember
Mrs. Asawari Ajay Deshpande
Mrs. Asawari Ajay DeshpandeMember
Mr. Sandeep Balasaheb Wakchoure
Mr. Sandeep Balasaheb WakchoureMember